وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خون حیض در نماض

خون حیض و استحاضه در لباس نمازگزار

خون حیض و استحاضه در لباس نمازگزارمسأله 855 اگر سر سوزنی خون حیض یا نفاس، در بدن یا لباس نمازگزار باشد نماز او باطل است و بنا بر احتیاط واجب باید خون استحاضه، در بدن یا لباس نمازگزار نباشد، ولی خونهای دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حیوان…