ديدن خون با نشانه حيض در سن يائسگي

ديدن خون با نشانه حيض در سن يائسگي حيض در سن يائسگى پرسش 93 . اگر زن بعد از سن يائسگى خونى با نشانه هاى حيض ببيند، آيا حيض محسوب مى شود؟ همه مراجع (به جز مكارم): خير، خون حيض محسوب نمى شود؛ هر چند نشانه هاى حيض را داشته باشد.[1] آيه اللّه  مكارم: خير، خون حيض محسوب نمى شود؛ مگر [...]