مرور برچسب

خون بینی

آیا خون باطن بدن مثل داخل دهان و بینی و گوش نجس می کند

آیا خون باطن بدن مثل داخل دهان و بینی و گوش نجس می کنددر نوشتار قبل «عین نجاست چیست» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 216 اگر بدن حیوان (1) به عین نجس مثل خون، یا متنجس مثل آب نجس، آلوده شود، (2)…

نماز خواندن با لباس خونی چه حکمی دارد

نماز خواندن با لباس خونی چه حکمی داردمسأله 849 اگر در بدن یا لباس نمازگزار، خون زخم یا جراحت یا دُمَل باشد (چنانچه طوری است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر مردم یا برای خصوص او سخت است (1))، تا وقتی که زخم یا جراحت…