مرور برچسب

خون بكارت

شك در خون استحاضه

شك در خون استحاضه شك در استحاضه پرسش 175 . اگر بين خون استحاضه و خون بكارت يا زخم، شك پيدا شود، تكليف چيست؟ همه مراجع (به جز مكارم): اگر ظاهر حال او سلامت است و نشانه هاى زخم در او نمايان نيست، بنابر احتياط واجب حكم استحاضه را دارد. آيه …