جلوگیری از خروج خون استحاضه برای نماز

جلوگیری از خروج خون استحاضه برای نماز 1-در نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- در مرتبط با نوشتار حاضر مطلب منتشر شده «فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز» را از اینجا کلیک کنید. [اگر خون استحاضه [...]