مرور برچسب

خوردن نجس

خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است

خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام استمسأله 141 خوردن و آشامیدن چیز نجس، حرام است (1) و نیز خورانیدن عین نجس (2) به اطفال (3) در صورتی که ضرر داشته باشد حرام می‌باشد، بلکه اگر ضرر هم نداشته باشد بنا بر احتیاط واجب باید از آن خودداری کنند (4)،…