خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است

خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است  [خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است] مسأله 141 خوردن و آشامیدن چیز نجس، حرام است (1) و نیز خورانیدن عین نجس (2) به اطفال (3) در صورتی که ضرر داشته باشد حرام می‌باشد، بلکه اگر ضرر هم نداشته باشد بنا بر احتیاط واجب باید از آن خودداری [...]