خوردن سهوی روزه از روی فراموشی

خوردن سهوی روزه از روی فراموشی / در روزه واجب،مستحب یا قضا در نوشتار قبل نظر مراجع عظام تقلید به  تفصیل پیرامون این مسئله مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حتما بخوانید.  اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده] مسأله 1574 اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است [...]