حكم فرو بردن آب دهان و خلط گلو در روزه

حكم فرو بردن آب دهان و خلط گلو در روزه حكم فرو بردن آب دهان و خلط گلو در روزه در نوشتار قبل «حکم فرو بردن آب بینی و خلط در غیر حال روزه» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. [فرو بردن آب دهان، اگر چه به واسطه خیال کردن [...]