مرور برچسب

خواهر زن

رابطه با خواهر زن و حرام شدن با همسر

رابطه با خواهر زن و حرام شدن با همسر رابطه با خواهر زن و حرام شدن با همسردر نوشتار قبل «حکم ازدواج و رابطه با خواهر زن» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.سوال: آیا این حرف درست است که اگر شخصی با خواهر…

حکم ازدواج و ارتباط با خواهر زن

حکم ازدواج و ارتباط با خواهر زن حکم ازدواج و ارتباط با خواهر زن1-خواهر زن نامحرم است، و ازدواج همزمان با دو خواهر با هم حرام است. در صورتی ازدواج صحیح خواهد بود که خواهر اول را که همسر اوست طلاق بدهد و پس از آن با خواهر دوم ازدواج نماید.…