مرور برچسب

خواهر زن مطلقه

حکم ازدواج و ارتباط با خواهر زن

حکم ازدواج و ارتباط با خواهر زن حکم ازدواج و ارتباط با خواهر زن1-خواهر زن نامحرم است، و ازدواج همزمان با دو خواهر با هم حرام است. در صورتی ازدواج صحیح خواهد بود که خواهر اول را که همسر اوست طلاق بدهد و پس از آن با خواهر دوم ازدواج نماید.…