مرور برچسب

خواندن نماز

شک در خواندن یا نخواندن نماز

شک در خواندن یا نخواندن نماز                 حضرت آیت الله مکارم شیرازیشک در خواندن اصل نماز پرسش : چنانچه شخصی شک نماید که نماز را خوانده است یا این که آن را به جا نیاورده، تکلیف او در مورد نماز چه می باشد؟(چه شک در وقت و چه شک در…

اگر شک کند که نماز خوانده یا نخوانده است

اگر شک کند که نماز خوانده یا نخوانده استشک بعد از وقتمسأله 1180 اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز خوانده یا نه، یا گمان کند که نخوانده، خواندن آن لازم نیست (1)، ولی اگر پیش از گذشتن وقت، شک کند که نماز خوانده یا نه، یا گمان کند…