وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خواندن قرآن در حال حيض

کارهایی که بر جنب مکروه است

کارهایی که بر جنب مکروه استچیزهایی که بر جنب، مکروه استمسأله 356 نُه چیز (1) بر جنب مکروه است (2): اول و دوم: خوردن و آشامیدن، ولی اگر وضو بگیرد (3) مکروه نیست. (4) سوم: خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره‌هایی که سجده واجب ندارد. (5)…