احكام نگاه در خواستگاري و حد پوشش دختر نظر 10مرجع

احكام نگاه در خواستگاري و حد پوشش دختر احكام نگاه در خواستگاري و حد پوشش دختر نگاه خواستگارى پرسش 10 . مرد تا چه اندازه مى تواند به بدن زن، هنگام خواستگارى نگاه كند (البته با رعايت شرايط خاص خود)؟ آيات عظام امام، خامنه اى و فاضل: مى تواند به بدن دختر نگاه كند؛ هر چند احتياط مستحب [...]