مرور برچسب

خمس کسب و کار

خمس درآمد و منفعت

خمس درآمد و منفعتخمس درآمد و منفعت : کسی که درآمد دارد باید سال خمسی داشته باشد، اولین درآمد او سال خمسی اوست، اگر از آن روز تا سال بعد به هر مقدار بدست آورد یا خرج زندگی کند، خمس ندارد، اما اگر با فرا رسیدن سال خمسی پول یا مقداری از آن…