مرور برچسب

خمس کافر

خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد7 زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد مسأله 1829 اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، (1)…

خمس معامله یا دریافت مال از کافر

خمس معامله یا دریافت مال از کافر خمس معامله یا دریافت مال از کافردر نوشتار قبل «خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده» مزرح شد در تکمیل این نوشتار حتما از اینجا کلیک کنید و  مطالعه نمایید.مسأله 1764 اگر از کافر یا کسی که به دادن…