مرور برچسب

خمس پس انداز

آیا پس انداز خمس دارد

آیا پس انداز خمس دارد آیا پس انداز خمس داردمسأله 1756 اگر بواسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. این مسأله در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست (بهجت): مسأله اگر بواسطه قناعت کردن، منفعت کسب را کمتر…