آیا پس انداز خمس دارد

آیا پس انداز خمس دارد آیا پس انداز خمس دارد [خمس اضافه درآمد و کسب] مسأله 1756 اگر بواسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. این مسأله در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست (بهجت): مسأله اگر بواسطه قناعت کردن، منفعت کسب را کمتر مصرف کند و چیزی [...]