آیا هدیه خمس دارد

آیا هدیه خمس دارد آیا هدیه خمس دارد ؟ اکثر فقها می فرمایند هدیه و مالی که از راه غیر درآمد بدست بیاید خمس ندارد. هر چند بهتر است اگر هدیه تا سر سال خمسی باشد و از آن استفاده نشده خمس آن پرداخت شود. در ادامه می توانید نطر مراجع را به صورت تفصیلی [...]