مرور برچسب

خمس نمی دهد

خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده

خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشدهلازم به ذکر است، نیازی نیست و ضرورتی هم ندارد که هنگام معامله با افراد مختلف از تعلق خمس به آن مال و یا اینکه تحقیق شود که آیا آن شخص اهل خمس دادن هست یا نه سوال…

مهمانی رفتن به خانه کسی که خمس نمی دهد

مهمانی رفتن به خانه کسی که خمس نمی دهد مهمانی رفتن به خانه کسی که خمس نمی دهد در نوشتار قبل «  وضو گرفتن در خانه کسی که خمس نمی دهد» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. معاشرت با تارك خمس پرسش 135 . رفت و آمد با…

حکم شراکت با افرادی که خمس نمی دهند چیست

حکم شراکت با افرادی که خمس نمی دهند چیست حکم شراکت با افرادی که خمس نمی دهند چیستمسأله 1793 کسی که با دیگری شریک است (1) اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد (2) و در سال بعد، از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ…

وضو گرفتن در خانه كسي كه خمس نمي دهد

وضو گرفتن در خانه كسي كه خمس نمي دهد وضو گرفتن در خانه كسي كه خمس نمي دهد در نوشتار قبل «مهمانی رفتن به خانه کسی که خمس نمی دهد » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.استفتاء سايت هدانا از دفتر حضرت آيت الله…