آيا مهريه خمس دارد

آيا مهريه خمس دارد خمس مهريه پرسش 60 . آيا مهريه زن خمس دارد؟ همه مراجع (به جز بهجت): خير. آيه اللّه بهجت: چنانچه از مخارج سال زياد بيايد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.[2] خمس و مهريه پرسش 145 . آيا شخص مى تواند، مهريه اى كه به همسرش بدهكار است، از درآمد سال بپردازد، [...]