وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خمس مجرد

سال خمسى مجرد

سال خمسى مجرد پرسش 24 . آيا تعيين سال خمسى بر جوانان مجردى كه با پدر و مادر خود زندگى مى كنند، واجب است؟ همه مراجع: اگر جوان مجرد، درآمد شخصى ـ هر چند به مقدار كم ـ داشته باشد، بر او واجب است كه سال خمسى داشته باشد و درآمد سالانه خود را…