حکم شراکت با افرادی که خمس نمی دهند چیست

حکم شراکت با افرادی که خمس نمی دهند چیست حکم شراکت با افرادی که خمس نمی دهند چیست خمس شركت پرسش 45 . اگر شريك من، خمس سهم و سرمايه خود را ندهد، تكليفم چيست؟ آيا ادامه شركت با او جايز است؟ همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى): هيچ كدام نمى توانيد در آن [...]