آیا زمین خمس دارد

آیا زمین خمس دارد آیا زمین خمس دارد 1- خمس زمین کشاورزی و باغ را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2-در نوشتار قبل به صورت جامع حکم افزایش قیمت سرمایه مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. خمس زمين مسکونی پرسش 71 . از درآمد، زمينى خريده ام تا اينكه دو سال [...]