وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خمس دانشجو

خمس درآمد دانشجو

خمس درآمد دانشجو پرسش 33 . آيا به درآمد دانشجويى كه تحت تكفّل خانواده است، خمس تعلق مى گيرد؟ همه مراجع: چنانچه از درآمد كسب تهيه شده و يك سال از آن گذشته باشد، خمس دارد.تبصره. حكم سودهايى مانند هديه، جايزه و... در بخش خمس هديه خواهد…