مرور برچسب

خمس داده نشده

حکم خرید جنسی که خمس آن داده نشده

حکم خرید جنسی که خمس آن داده نشدهمطابق نظر آيت الله سيستاني ۴۹پرسش: اگر جنسی را بخرد که به آن خمس یا زکات تعلق گرفته باشد در این صورت باید به مقداری بخرد که بمقدار آن حقوق نزد بایع بماند یا اگر تمام را خرید با احتمال اینکه او حقوق را می…

خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده

خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشدهلازم به ذکر است، نیازی نیست و ضرورتی هم ندارد که هنگام معامله با افراد مختلف از تعلق خمس به آن مال و یا اینکه تحقیق شود که آیا آن شخص اهل خمس دادن هست یا نه سوال…

نماز در خانه خمس نداده چه حکمی دارد

نماز در خانه خمس نداده چه حکمی دارددر نوشتار قبل حکم وضو گرفتن در خانه كسي كه خمس نمي دهد مطرح شد از اینجا کلیک کنید و بخوانید.مسأله 873 اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن…