محاسبه خمس اجناس به قيمت روز يا خريد

محاسبه خمس اجناس به قيمت روز يا خريد خمس اجناس پرسش 12 . سر سال خمسى مقدارى مواد غذايى زياد آمده است؛ آيا به قيمت فعلى بايد محاسبه شود يا قيمت خريد نيز كفايت مى كند؟ همه مراجع: بايد به قيمت فعلى محاسبه شود.[1]. تبصره. اگر مواد غذايى از سوى نهادهاى دولتى با قيمت پايين [...]