خمس جایزه بانک و مسابقه

خمس جایزه بانک و مسابقه خمس جايزه پرسش 49 . آيا جوايز بانكى، چنانچه يك سال از آن بگذرد، خمس دارد؟ آيات عظام امام و خامنه اى: جايزه، خمس ندارد.[1] آيات عظام بهجت، فاضل و مكارم: بنابر احتياط واجب، خمس آن را بدهند.[2] آيات عظام تبريزى و وحيد: اگر مال كم ارزشى باشد كه نوعاً [...]