حکم فرو بردن غذای لای دندان در روزه

حکم فرو بردن غذای لای دندان در روزه [ اگر روزه دار چیزی را که لای دندان مانده است] مسأله 1577 اگر روزه دار چیزی را که لای دندان مانده است عمداً فرو ببرد، روزه اش باطل می شود.  (فاضل:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1573. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1578. [کسی که [...]