مرور برچسب

خشک کردن حیوان

احکام رفتار با حیوانات

احکام رفتار با حیواناتحضرت آیت الله مکارم شیرازیکشتن حیوانات موذی پرسش : مشاهده مى شود که حیوانات وحشى، از جمله خوک، خرس، گرگ و مانند آن، به محصولات و احشام روستائیان آسیب هاى جدّى وارد مى کنند. اگر روستائیان بخواهند به حیوانات وحشى…