مرور برچسب

خشک بودن

اگر بخواهد در وسط وضو مجدد وضو را تکرار کند

اگر بخواهد در وسط وضو مجدد وضو را تکرار کند آيت الله شبيري زنجاني سوال 150 - کسی که در وسط وضو میخواهد احتیاطا از اول وضو بگیرد آیا باید اعضای وضو را خشک کند یا می تواند بدون آن هم دوباره وضو بگیرد؟ پاسخ خشک کردن لازم نیست همین که آب دوم…

مسح پا چگونه است

 مسح پا چگونه استدر نوشتار قبل «استفتائات مسح پا » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 252 بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده روی پاها را از سر یکی از انگشتها تا برآمدگی روی پا مسح کند…