وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خروج از خانه

وظیفه خانم ها نسبت به همسران

وظیفه خانم ها نسبت به همسران هماهنگی و اجازه از شوهر برای خروج از منزل پنجمین وظیفه از وظایف بانوان : خانم نباید بدون اجازه شوهر از منزل بیرون رودخانواده، یک سازمان حقوقی عاشقانه است که مسئولیت مدیریت و ریاست و تشخیص مصالح آن به…

ازدواج موقت و اجازه شوهر در خروج از منزل

ازدواج موقت و اجازه شوهر در خروج از منزل ازدواج موقت و اجازه شوهر در خروج از منزل در نوشتار قبل حکم خروج زن از منطل در ازدواج دائم مطابق نظر مراجع مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. اجازه در ازدواج موقت پرسش 95 . آيا در ازدواج موقت…

مهريه زن ناشزه

مهريه زن ناشزه مهريه زن ناشزهدر نوشتار قبل «وظایف زن نسبت به مرد مطابق نظر10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 2413 اگر زن در کارهایی که در مسأله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند (1) گناه…