وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خاک مالی

تطهیر ظرف سگ

تطهیر ظرف سگمسأله 150 ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، بلکه در کر و جاری هم احتیاط سه مرتبه است، اگر چه ارجح در کر و جاری یک مرتبه است (1)، ولی ظرفی را که سگ لیسیده، یا از آن ظرف آب یا چیز روان دیگر خورده، باید اول با خاک پاک، خاک…