مرور برچسب

حکم لعن و نفرين

نفرين كردن ديگران چه حكمي دارد

نفرين كردن ديگران چه حكمي دارد لعن كردن افرادي كه مستحق لعن نيستند از نظر دين مورد نهي و نكوهش است. و اگر كسي در مسير حق حركت مي كند نبايد از لعن و نفرين هاي افراد نادان نگرانباشد، چون خداوند يار و ياور مومنان خواهد بود كه معيار رفتار…