وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حکم غساله آب قلیل

آب قليل/ حكم غساله شيء متنجس

آب قليل/ حكم غساله شيء متنجس1- غساله : هرگاه با آب چيزى را كه نجس شده (با شرايطى كه در رساله آمده) بشويند پاك مى‌شود امّا اگر با آب قليل باشد آبى كه از آن جدا مى‌شود و آن را «غساله» مى‌گويند نجس است و اگر با آب لوله كشى يا آب كر بشويند…