مرور برچسب

حکم ختنه

ختنه كردن در اسلام

ختنه كردن در اسلام ختنه كردن در اسلامختنه کردن یعنی بریدن پوستِ بر آمده از آلت تناسلی بر پسران واجب است، و اگر مرد ختنه نباشد عبادات و نماز او مقبل است ولی شرط است که در طواف مرد ختنه باشد. از همین رو اگر مرد تا سن بلوغ ختنه نشده باشد بر…