مرور برچسب

حکم الکل در مواد غذایی

حكم وجود درصدي الكل در مواد غذايي

حكم وجود درصدي الكل در مواد غذايي حكم وجود درصدي الكل در مواد غذاييسؤال 51 ـ مصرف غذاها یا مایعاتى که به طور طبیعى مقدار بسیار کمى از آن را الکل تشکیل مى دهد مانند سرکه و یا آبجو بدون الکل چه حکمى دارد؟ جواب: هرگاه صدق مشروبات الکلى بر…