مرور برچسب

حمد و سوره

خواندن حمد و سوره در نماز جماعت

خواندن حمد و سوره در نماز جماعتمسأله 1461 مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند (1)، ولی اگر رکعت اول یا دوم او رکعت سوم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را بخواند (2).  (1) (مکارم:) و حمد و سوره در صورتی از او ساقط…

غلط خواندن حمد و سوره نماز

غلط خواندن حمد و سوره نمازمسأله 997 انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند و کسی که به هیچ قسم نمی تواند صحیح آن را یاد بگیرد، باید هر طوری که می تواند بخواند و احتیاط مستحب (1) آن است که نماز را به جماعت به جا آورد (2). (1)…

جابجا خواندن حمد و سوره در نماز

جابجا خواندن حمد و سوره در نماز  مسأله 980 اگر عمداً سوره را پیش از حمد بخواند (1) نمازش باطل است (2) و اگر اشتباهاً سوره را پیش از حمد، بخواند و در بین آن یادش بیاید، باید سوره را رها کند و بعد از خواندن حمد سوره را از اول بخواند. (1)…