تفاوت مذي و وذي و مني چيست

تفاوت مذي و وذي و مني چيست ؟ 1-در نوشتار قبل احكام تشخيص مني در مردان و زنان و تفاوت رطوبت هاي خارج شده، مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2- استبرا و روش آن را از اینجا می توانید کلیک کنید و مطالعه نمایید. مسأله 73 آبی که گاهی بعد از ملاعبه و [...]