مرور برچسب

حكم روزه

اگر به علت ندانستن حكم روزه را باطل كند

اگر به علت ندانستن حكم روزه را باطل كندمسأله 1659 اگر به واسطه ندانستن مسأله کاری انجام دهد که روزه را باطل می کند (1)، چنانچه می توانسته مسأله را یاد بگیرد، بنا بر احتیاط واجب کفاره بر او ثابت می شود (2) و اگر نمی توانسته مسأله را یاد…