مرور برچسب

حكم جوراب رنگ پا

حکم پوشیدن جوراب رنگ پا

حکم پوشیدن جوراب رنگ پانكته فقهي: پوشيدن چيزی که از جهت رنگ يا شکل و يا نحوه پوشيدن باعث جلب توجه  غير همسر شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جايز نيست. اگر پوششی در عرف متشرع زینت به شمار آید باید از نامحرم پوشانده شود.س 1367:…