حكم استمناء بدون خروج منی

حكم استمناء بدون خروج منی حرمت خود ارضايى پرسش 159 . آيا خودارضايى در صورتى كه به حد خروج منى نرسد، باز هم حرام است؟ همه مراجع (به جز تبريزى، سيستانى و وحيد): آرى، حرام است؛ ولى غسل بر او واجب نمى شود. آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: بنا بر احتياط واجب حرام است؛ ولى [...]