وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حرف زدن در نماز

حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز

حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز مبطل ششم نماز: از مبطلات نماز آن است که عمداً کلمه ای بگوید که از آن کلمه قصد معنی کند اگر چه معنی هم نداشته باشد و یک حرف هم باشد بلکه اگر قصد هم نکند بنا بر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند در صورتی…