وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حد ترخص

نماز مسافر

نماز مسافر   س 639: آيا وجوب قصر بر مسافر شامل همه نمازهاى فريضه مى ‏شود يا اختصاص به بعضى از آنها دارد؟ ج: وجوب قصر فقط در خصوصِ نمازهاى روزانه چهار رکعتى است که عبارت از نمازهاى ظهر و عصر و عشا است و نماز صبح و مغرب قصر نمى‏ شود. س 640:…

نماز مسافر اگر به حد ترخص غیر وطن برسد

نماز مسافر اگر به حد ترخص غیر وطن برسدمطابق نظر آيت الله خامنه ايحدّ ترخّصس. مسافری که به غیر وطن به جایی می رود که می خواهد ده روز در آنجا بماند، وقتی به حدّ ترخص برسد، نمازش چگونه است ؟ج. رسیدن به حدّ ترخّص شهری که قصد…

نماز مسافر اگر به حد ترخص وطن برسد

نماز مسافر اگر به حد ترخص وطن برسد مطابق نظر آيت الله خامنه ايحدّ ترخّص س. مسافری که به وطن خود می رود، وقتی به حدّ ترخص برسد، نمازش چگونه است ؟ج. رسیدن به حدّ ترخّص وطن، برای تمام خواندن نماز کافی است، ولی احتیاط استحبابی در تأخیر تا…