گفتن احادیث ضعیف در حال روزه

گفتن احادیث ضعیف در حال روزه  در نوشتار قبل احكام دروغ گفتن در حال روزه مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم مسأله 1596 اگر روزه دار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند اینها به خدا و [...]