وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حدقه چشم

کجای حیوان قابل خوردن است

کجای حیوان قابل خوردن است کجای حیوان قابل خوردن استدر نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 2626 پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت، حرام است (1): 1 خون 2…