مرور برچسب

حدث اکبر

حدث در غسل

حدث در غسلمنظور از حَدَث اصغر چيست: هر چه كه موجب فقط وضو شود، مانند خروج بول (ادرار)   و غائط (مدفوع)، وباد معده.  منظور از حَدَث اكبر چيست : هر چه كه موجب غسل شود ، مانند جماع و حيض.  مسأله 386 اگر در بین غسل حَدَث اصغر از او…