مبطلات غسل

مبطلات غسل منظور از حَدَث اصغر چيست: هر چه كه موجب فقط وضو شود، مانند خروج بول (ادرار)   و غائط (مدفوع) و باد معده.  منظور از حَدَث اكبر چيست : هر چه كه موجب غسل شود ، مانند جماع و حيض.   در نوشتار قبل متن رساله درباره حدث اصغر و اکبر مطرح شد [...]