وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حدث اصغر چيست

حدث در غسل

حدث در غسلمنظور از حَدَث اصغر چيست: هر چه كه موجب فقط وضو شود، مانند خروج بول (ادرار)   و غائط (مدفوع)، وباد معده.  منظور از حَدَث اكبر چيست : هر چه كه موجب غسل شود ، مانند جماع و حيض.  مسأله 386 اگر در بین غسل حَدَث اصغر از او…

مبطلات غسل

مبطلات غسل منظور از حَدَث اصغر چيست: هر چه كه موجب فقط وضو شود، مانند خروج بول (ادرار)   و غائط (مدفوع) و باد معده. منظور از حَدَث اكبر چيست : هر چه كه موجب غسل شود ، مانند جماع و حيض.  در نوشتار قبل متن رساله درباره حدث اصغر و…