مرور برچسب

حداقل نفاس

حداقل و حداكثر خون نفاس چند روز است

حداقل و حداكثر خون نفاس چند روز است حداقل نفاس پرسش 221 . حداقل و حداكثر خون نفاس چقدر است؟ همه مراجع: حداقل آن يك لحظه و حداكثر ده روز است.   . توضيح المسائل مراجع، م 511 و وحيد، توضيح المسائل، م 517 و دفتر: خامنه اى.احكام بانوان، پرسمان…