مرور برچسب

حجاب نماز

حجاب در نماز برای چیست

حجاب در نماز برای چیست حجاب در نمازفلسفه حجاب کامل در نماز چیست؟ خدا که با همه محرم است، پس چرا در تاریکی و تنهایی که هیچ نامحرمی هم وجود ندارد، بانوان باید با پوشش کامل نماز بخوانند؟از آنجا که ویژگی های زن،…

اگر ندانسته نماز را بدون حجاب کامل خوانده است

اگر ندانسته نماز را بدون حجاب کامل خوانده استحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم نماز خوانده شده بدون حجاب کامل پرسش : اگر شخصی ندانسته نمازهای گذشته را بدون حجاب کامل خوانده است، چه وظیفه ای دارد؟ پاسخ : در فرض سوال، در صورتی که جاهل قاصر…

مقدار پوشش نماز برای زن و مرد +نظر10مرجع

مقدار پوشش نماز برای زن و مرد در نوشتار قبل حکم نماز خواندن بدون لباس چگونه است مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.پوشانیدن بدن در نمازمسأله 788 مرد باید در حال نماز، اگر چه کسی او را نمی بیند عورتین خود را به پوشاند. و بهتر…