مرور برچسب

جوهر خودكار

آيا رنگ خودكار مانع وضو است

آيا رنگ خودكار مانع وضو است*- در هنگام وضو و غسل نبايد مانعي در رسيدن آب به پوست وجود داشته باشد. بر همين اساس جوهر خودكار ، روان نويس ، خود نويس و ماژيك اگر مانع رسيدن آب به پوست شوند؛ وضو و غسل باطل هستند. رنگ خودكار پرسش 71 . آيا…